A Debreceni Egyetem a magyar felsőoktatás egyik legjelentősebb állami intézménye, így természetes igényként merül fel, hogy vállaljon szerepet a 18-23 éves korosztály sportolási lehetőségeinek gondozásában.

„A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában.

  • Az állam feladata ezért, hogy közérdekből segítse elő az állampolgárok testneveléshez és sportoláshoz fűződő joga gyakorlati megvalósulását, és támogassa a civil szervezetek keretében kifejtett, tisztességes és az esélyegyenlőség jegyében is folytatott sporttevékenységet, ideértve a fogyatékosok sportját is.
  • Az állam az ifjúság egészséges fejlődése érdekében biztosítja a közoktatás és felsőoktatás testnevelését és sportját, valamint az intézményen kívüli diáksportot.
  • A szabadidő sport és a diáksport támogatásával is előmozdítja a mozgás gazdag életmód elterjedését, a rendszeres testedzést.
  • Támogatja a versenysportot, sportolóinknak a nemzetközi sportéletben való részvételét.
  • Erősíti a sport egyes területein a piaci viszonyok kialakulását, a sporttal összefüggő üzleti vállalkozásokat, biztosítja a testkultúra fejlesztését szolgáló képzés feltételrendszerét. A testnevelés és a sport fejlesztését össze kell hangolni az egészségügyi célkitűzésekkel, a környezet- és természetvédelemmel, valamint a területfejlesztéssel….”(részlet a sporttörvény preambulumából)

Debrecen és a Debreceni Egyetem egészségiparral kapcsolatos célkitűzései

Debrecen város és a Debreceni Egyetem egészséges életmód vonatkozásában különleges alapokon nyugszik, hiszen mindkettő elkötelezett ebben a szektorban, évekkel ezelőtt kialakított közös stratégiájuk középpontjában állnak az egészségiparral kapcsolatos célkitűzések. Ennek szellemében alakultak meg a gyógyszeripart, a funkcionális élelmiszereket, illetve a sport- és életmódfejlesztést előtérbe helyező klaszterek és ezek közös szövetsége is.

A Debreceni Egyetem minden érintett klaszterben résztvevőként szerepel, ami jelzi elkötelezettségét az egészséges életmód, benne a sport mellett.

A sport vonatkozásában az egyetem feladatai több rétűek, egyrészt a hallgatóknak nyújtott rendszeres testnevelés, másrészt a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló tömegsport, harmadrészt a sportban kiemelkedően tehetséges hallgatók számára a versenysport lehetőségének biztosítása. Az első két feladat (testnevelés és szabadidő sport) tekintetében a Debreceni Egyetem egységei a felelős szervezetek. Így a központi feladatok ellátását végző Testnevelési Koordinációs Testület koordinálja az országos, egyetemek közötti (MEFOB, Universitas Kupa) és helyi (DE Kupa) versenyeken induló versenyzőinket, míg a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata szervezi a hallgatók szabadidő sportját (Buzánszky Jenő Labdarúgó Bajnokság, Kamuti Jenő Vívó Bajnokság, Egerszegi Krisztina Úszóbajnokság, Kosárlabda Bajnokság).

A rendszeres versenysport művelése a sportági szakszövetségek által kiírt bajnokságokban, kupákban lehetséges. A sporttörvény előírásai alapján ezekben a bajnokságokban, kupákban egyesületi formában vagy gazdasági társaságként lehet nevezni és versenyezni, így a Debreceni Egyetemet a szövetségi versenysportban egy 2005 évi döntésnek megfelelően a DEAC Sport Nonprofit Közhasznú Kft sportvállalkozásként képviseli. A versenyzők amatőr státuszban szerepelnek, sportolásuk célja nem a jövedelemszerzés, hanem a versenyrendszerben való aktív részvétel.

A DEAC Sport NK Kft az egyetemi időszak végéig, a hallgatói státusz meglétének idejéig kívánja versenyzőit foglalkoztatni. Az amatőr és hobbiszakosztályok emellett lehetőséget nyújtanak az idősebb korosztály számára is. A magyar országgyűlés által 2010 júliusában, majd 2011 júniusában elfogadott sporttal kapcsolatos adótörvények vonatkozásában a hallgatói státusszal rendelkező, az egyetemi klubban sportoló amatőr sportolóinkat sportáguknak megfelelő, a szövetség szabályrendszerében elfogadott korig utánpótlás korosztályú versenyzőknek tekintjük, függetlenül attól, hogy melyik versenyrendszerben szerepelnek. A hallgatói státuszt, vagy a jelzett életkor betöltését követően a sportolónak lehetősége van hivatásos sportolóként, vagy civil foglalkozása mellett amatőr sportolóként folytatni a sportot.

A DEAC viszonya a Debreceni Egyetemmel, Debrecen város sportjával, és a szövetségekkel:

A Debreceni Egyetem tulajdonosként, egyharmadban tagja a Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Közhasznú Kft-nek, így szervesen kapcsolódik Debrecen város futball fejlesztési programjához, amelyhez területet, közoktatási hátteret és szakmai segítséget biztosít. E mellett saját sportszervezeteit is arra ösztönzi, hogy a labdarúgás bázisának szélesítése érdekében vegyenek részt a város labdarúgás fejlesztési programjában.

A DEAC SPORT Nonprofit Közhasznú Kft a Debreceni Egyetem 100%-os alapításával jött létre 2006-ban, és azóta is ekként működik. A tulajdonosi jogok gyakorlója – a felsőoktatási törvény szerint – a Debreceni Egyetem rektora, mely jogát meghatározott személyre átruházhatja. A napi tevékenység irányítása az ügyvezető igazgató feladata. A működés felügyeletét a Kft 3 tagú Felügyelő Bizottsága látja el.

Nem elhanyagolható tényező, hogy a Debreceni Egyetem jogelőd intézményeihez kötődően működő, hagyományos sportszervezetek jelenleg is létező jogi személyek, melyek az egyesülési jogról szóló törvény alapján működnek. Ezek között a DASE immár 103 éves, a DEAC 92 éves múltra tekint vissza.

A jelenleg érvényes sporttörvény alapján a hivatásos és az amatőr versenyrendszerekben résztvevő sportszervezetek egyesületi, vagy gazdasági társasági formában vehetnek részt. A versenyrendszerekben való részvétel joga, az amatőr és hivatásos státuszú versenyzés mindkét formában megoldható, ugyanakkor a Debreceni Egyetemnek jogilag csak gazdasági társaság útján lehet irányítási befolyása is a sportszervezetre. Ennek a feltételnek a DEAC SPORT Nonprofit Közhasznú Kft megfelel, ugyanakkor a törvényi előírások (sporttörvény, adótörvények) az egyesületi működést is szükségessé teszik, különös tekintettel arra, hogy a DEAC SPORT Kft futsal szakágban NBI -es, azaz a legmagasabb bajnoki osztályban szereplő csapattal rendelkezik, így a támogatási rendszerből a labdarúgásban kizárt, annak ellenére, hogy kizárólag amatőr státuszú, nagy többségben hallgatói jogviszonyban lévő sportolókkal versenyez.

Célunk, hogy a DEAC Debrecen város sportjában elsősorban a hivatásos és magas szintű amatőr sport utánpótlás bázisaként helyezkedjen el. E szerepének gyakorlása során különös tekintettel van a felsőoktatási korosztály, azaz a 18-23 évesek sportolási lehetőségeire, ugyanakkor néhány sportágban, különösen a labdarúgásban a szövetségek által előírt, kisebb korosztályokban is működtet csapatokat. A működés során felbukkanó kiemelkedő tehetségek más debreceni csapatokban hivatásos sportolóként való versenyzését a DEAC és a Debreceni Egyetem elősegíti, amennyiben a kedvezményezett sportvállalkozások együttműködési megállapodást írnak alá a Debreceni Egyetemmel. Ugyanez érvényes azon sportágakra is, amelyet a DEAC nem működtet (pl. vízilabda, jégkorong, atlétika, stb.).

A Debreceni Egyetem a saját klubjában és az együttműködő klubokban versenyző, nappali hallgatói státuszú sportolói egyetemi tanulmányait különböző módon segíti egyéni elbírálás alapján, az alábbiak szerint: – sportösztöndíj, – kollégiumi elhelyezés, – egyéni tanrend, – költségtérítéses képzésben tandíjkedvezmény. Levelező státuszú hallgatónak egyéni elbírálás és kölcsönös érdekérvényesülés alapján költségtérítési kedvezmény adható.

A DEAC csapatait és sportolóit a szakszövetségek által szervezett bajnokságokban szerepelteti és részt vesz a MEFS által szervezett versenyeken is.