1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a DEAC által kezelt, karbantartott Instagram-oldalán futó üzenőfali nyereményjátékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 16 éven felüli, internet-felhasználótermészetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

 • A játék időtartama: 2023. április 14. – 2022. május 31.
 • Nyertes száma: 1 fő
 • Nyeremény: a feladatokat hibátlanul elvégzők közül véletlenszerű sorsolással kiválasztott 1 fő nyereménye: 2 DB CAMPUS FESZTIVÁL BÉRLET (2023)
 • Sorsolás és eredményhirdetés: 2023. június 7. szerda 12:00. A nyertes neve a DEAC hivatalos Instagram-oldalának történetében jelenik meg, de privát üzenetben is értesítjük.
 • A játék menete: ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a DEAC Instagram-oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.

A nyertest, a feladatokat elvégzők adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a https://wheelofnames.com/ alkalmazás segítségével.

4. Nyeremény, nyertes

 • A nyeremény készpénzre nem váltható.
 • A nyertest gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: https://wheelofnames.com/
 • A nyertest a Szervező privát üzenet formájában is értesíti.
 • Pótnyertest hirdetünk, amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményét, vagy nem jogosult a nyeremény átvételére.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét;
 • ha az értesítő levélre 1 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 • ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek

5. Nyertes értesítése

A nyertessel privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. A nyertes nevét az Instagram-oldalon is közzé tesszük.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel privát üzenetben egyeztetünk.

A Játékos kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

A Debreceni Egyetem Atlétikai Klub Nonprofit Közhasznú Kft. (4032 Egyetem tér 1.) adatkezelő a „Játssz és nyerj páros bérletet a Campus Fesztiválra!” Instagram-oldalon futó nyereményjátékot és nyeremény sorsolást szervez, melynek során az Ön személyes adatait szeretné felhasználni. A személyes adatai felhasználásához Öntől, mint érintettől hozzájárulást kér az alábbiak szerint:

9A. Részvétellel és sorsolással kapcsolatos adatkezelés

 • Kezelt személyes adatok köre: a nyereményjátékban résztvevők neve és Instagram-fiók azonosítója
 • Adatkezelés célja: részvétel a nyeremény sorsoláson
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
 • Adatkezelés módja: elektronikus adatkezelés
 • Adatok továbbítása: adattovábbítás nem történik
 • Hozzáféréssel rendelkezik: az Adatkezelő szervezési feladatok ellátásával megbízott munkatársa
 • Adatkezelés időtartama: a szervező a sorsolást/ a nyeremény átvételét követően törli a személyes adatokat.
 • A nyertest véletlenszerűen választjuk ki a https://wheelofnames.com/ alkalmazás segítségéve

9B. Nyeremény kézbesítésével és átvételével kapcsolatos adatkezelés

 • Kezelt személyes adatok köre: név, életkor, személyazonosító igazolvány
 • Adatkezelés célja: a nyeremény kézbesítése
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
 • Adatkezelés módja: elektronikus adatkezelés
 • Hozzáféréssel rendelkezik: az Adatkezelő szervezési feladatok ellátásával megbízott munkatársa
 • Adatkezelés időtartama: a szervező a sorsolást/ a nyeremény átvételét követően törli a személyes adatokat.

9C. Hírlevél küldéssel összefüggő adatkezelés

 • A Debreceni Egyetem Atlétikai Klub Nonprofit Közhasznú Kft. (4032 Egyetem tér 1.) adatkezelő a „Játssz és Nyerj páros bérletet a Campus Fesztiválra!” résztvevői számára szeretne hírlevelet küldeni, melyben tájékoztatást nyújt a DEAC programjairól és rendezvényeiről.
 • Kezelt személyes adatok köre: név, elektronikus levelezési cím
 • Adatkezelés célja: tájékoztatás programokról és rendezvényekről
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
 • Adatkezelés módja: elektronikus adatkezelés
 • Adatok továbbítása: adattovábbítás nem történik
 • Hozzáféréssel rendelkezik: a DEAC feladatellátással megbízott munkatársa
 • Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Tájékoztatás az érintett jogairól:

Tudomásul veszem, hogy adataimmal kapcsolatban a következő jogok illetnek meg: tájékoztatás és hozzáférés joga, helyesbítés joga, a törléshez és az „elfeledtetéshez való” jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, adathordozhatóság joga, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. Az adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatás kérhető a adatvedelem@deac.hu címen. Adatkezeléssel kapcsolatos panasszal esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1363 Budapest, Pf.:9.), ugyfelszolgalat@naih.hu vagy bírósághoz fordulhatok.

10. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

11. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 1. április 14.